Organisaties

Goois Natuurreservaat
Het Goois Natuurreservaat wil de inwoners van ’t Gooi graag in contact brengen met de rijk gevarieerde natuur. De cultuurhistorie met grafheuvels, landgoederen en oude karrensporen wordt hierbij niet vergeten. Het sterk gevarieerde natuurreservaat biedt onderdak aan vele soorten planten en dieren. De stichting heeft een belangrijke taak als gastheer. Ze maakt het mogelijk dat bezoekers op hun eigen manier van de terreinen genieten, voor zover dat verenigbaar is met de beheeropdracht. Ook probeert de stichting het publiek te interesseren voor de natuurhistorie en de ecologische betekenis van de terreinen.
Zie: www.gnr.nl
IVN Gooi en omstreken
Het IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie is een landelijke organisatie van beroepskrachten en talrijke vrijwilligers. Zij brengt mensen op vele manieren met de natuur en het milieu in contact. Zij wil daarbij de noodzaak van natuur- en milieubehoud onder de aandacht brengen. Het IVN telt ongeveer 17.000 leden, over ruim 180 afdelingen verdeeld. Een van die afdelingen is de afdeling Gooi en omstreken, met 180 leden. Het IVN afdeling Gooi en omstreken organiseert regelmatig wandelingen in natuurgebieden, maar ook op plaatsen in de regio waar natuur te vinden is, maakt beschreven wandelingen om er zelf op uit te trekken, geeft korte natuurcursussen, leidt op verzoek groepen, schoolklassen en
verenigingen rond, verzorgt educatieve programma’s voor scholen, houdt op verzoek lezingen over natuurgebieden in de regio en over natuur- en milieuonderwerpen. Het IVN leidt haar eigen gidsen en jeugdgidsen op en organiseert bovendien diverse activiteiten voor leden en donateurs.
Zie: www.ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken
KNNV het Gooi
De natuur is alles wat leeft, groeit en bloeit. Van de natuur kun je genieten. Natuur kun je bestuderen. De KNNV is een vereniging voor mensen die actief in en met de natuur bezig willen zijn. Bezig zijn met natuurbeleving, met natuurstudie en met natuurbescherming. Anders gezegd: de KNNV is de vereniging voor veldbiologie. In het winterseizoen worden er maandelijks bijeenkomsten georganiseerd waar deskundigen vertellen over hun specialisme of waarbij gezamenlijk een onderzoek gedaan wordt. In samenwerking met andere natuurorganisaties organiseert de KNNV ook cursussen voor haar leden over onderwerpen waar op dat moment de belangstelling naar uit gaat.
Zie: www.knnv.nl/gooi
Naerdincklant
AWN Naerdincklant Archeologie tussen Eem en Vechtstreek is een vrijwilligersvereniging voor de archeologie en bestaat sinds 1952. Naerdincklant is één van de 24 afdelingen van de AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie. Elk van deze afdelingen heeft zijn eigen grondgebied. Voor Naerdincklant betreft dit het gebied van Gooi en Vechtstreek. De vereniging is actief op diverse terreinen waaronder: belangenbehartiging en advisering, erfgoededucatie en onderzoek. Voor actueel archeologisch nieuws uit onze regio, zie: awn-archeologie.nl/13/
Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek
Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek (OGVE) werkt als intermediair samen met alle natuur- en milieuorganisaties, musea, archiefdiensten, historische kringen en gemeenten in de regio.
Wat doen wij?

  • De scholen en instellingen met elkaar in contact brengen in het kader van educatieprogramma’s over natuur, duurzaamheid en erfgoed
  • Het ontwikkelen van educatieve projecten in samenspraak met gemeenten, scholen en de instellingen
  • Het ondersteunen bij de uitvoering van de projecten

Zie: www.omgevingseducatie.nl

Vereniging van Vrienden van het Gooi
De Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) is in 1935 opgericht. De Vereniging stelt zich tot doel zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied het eigen karakter van het Gooi en omstreken zo goed mogelijk te bewaren en een goed natuurbeheer te bevorderen. Zij streeft hierbij naar een milieubeheer en een ruimtelijke ordening, die aantasting van de waarden van natuur, cultuur en landschap tegengaan of voorkomen. Het bestuur volgt de ruimtelijke ordening op de voet. Zij brengt advies uit en maakt zonodig bezwaar tegen voorgenomen plannen. Ook stimuleert zij de activiteiten van de Natuurwacht (onderdeel van de vereniging). De Natuurwacht organiseert wandel- en fietstochten in ’t Gooi. Zij kent jaarlijks een programma (zie onze website) maar maakt ook op verzoek van derden graag een mooie wandeling.
Zie: www.vriendenvanhetgooi.nl
Vogelwerkgroep het Gooi e.o.
Vogelwerkgroep Het Gooi zet zich in voor de bestudering en bescherming van de in het wild levende vogels in het Gooi en omstreken. De Vogelwerkgroep organiseert 2x per jaar een vogelherkenningscursus voor belangstellenden. De cursus bestaat uit 6 instructieavonden en 4 excursies. Voor leden van de VWG zijn er excursies, lezingen en weekenden. Ook wordt een periodiek tijdschrift uitgegeven: De Korhaan. Kijk op de website voor informatie en nieuws!
Zie: www.vwggooi.nl